Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 juli 2017

Kadernota – waar is de ambitie?


Afgelopen week was de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad.
Een degelijk stuk constateerde de fractie, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Waar is de ambitie van dit college? D66 heeft volop ambitie voor Bodegraven-Reeuwijk, maar ziet dat niet terug in de kadernota.

lees hieronder onze bijdrage

Zicht op balans

Een behapbaar stuk. Een degelijk stuk. Mijn complimenten daarvoor. Maar een kader nota moet toch de kaders aangeven voor waar het met de gemeente naar toe moet in 2018 en verder? Daar moet toch niet alleen de uitvoering en de bekostiging staan. Waar is de visie? Wat voor gemeente willen we zijn? Wat is onze ambitie?

Waar willen we naar toe met duurzaamheid en zijn we op de goede weg? We willen klimaatneutraal zijn in 2035 en daar hebben we nu de 500K die staat in een motie die unaniem is aangenomen maar  in de kadernota staat maar weinig over duurzaamheid. In het kader van dorpspromotie 30 duurzame vlaggenmasten. Waar is onze ambitie? Wat gaan we allemaal doen? Wat zijn de plannen en komen we dan wel uit met 5 ton? Moet dit niet meer zijn? We hebben een routekaart maar deze moet met acties worden gevuld. Keuzes moeten er ook worden gemaakt in het grondbeleid waar willen we bouwen,  willen we meer groen voor rood inleveren?  Kiezen we voor inbreiding waar dit kan of juist voor uitbreiding?

Wat voor gemeente willen we zijn naar en met de burger? Blijven we eenmaal per jaar kadootjes uitdelen of gaan we verder op het gebied van burgerparticipatie? Onder het motto jong geleerd is oud gedaan zouden we een jeugdraad kunnen installeren. We kunnen met de dorp en wijk teams zich verder laten ontwikkelen door hen ook cursussen aan te bieden om hen in hun kracht te zetten door hen daarna te begeleiden in het beheren en uit kunnen geven van bepaalde budgetten voor hun wijk. Uiteindelijk willen wij er naar toe dat dorp en wijkteams niet alleen meepraten maar ook mee gaan beslissen.

Je zou ook door loting een aantal burgers tegen een geringe vergoeding en met een stukje opleiding kunnen  bevragen over bepaalde onderwerpen voor meer en een rijker geschakeerde inbreng.

Om de burger ook meer te laten weten over wat de raad bespreekt en besluit, vindt D66 dat de raad meer aandacht in de lokale media moet krijgen en daarom zullen wij volgende week met een motie hierover komen.

Kortom waar is onze ambitie? Als de wethouder genoegen neemt met een score van de bewonerstevredenheid die onder het landelijk gemiddelde ligt dan twijfel ik ten zeerste aan de ambitie van dit college .

Wat voor gemeente willen we zijn voor de kinderen in onze gemeente? Wat doen we aan jeugdhulp, preventie? We hebben tijdens de discussie over startblokgelijkheid overigens een prima stuk in de kadernota,  ook zijdelings gesproken over Integrale Kindcentra zgn ikc`s en over de brede school maar verder dan een klein stukje discussie is het niet gekomen. D66 is de onderwijspartij en wij willen graag inhoudelijk bij deze discussies worden betrokken en ze desnoods zelf agenderen. Iedereen hier in de zaal zal aangeven onderwijs belangrijk te vinden maar doen wij er als gemeente genoeg aan?

Voorts overweegt D66 nog steeds een motie in te dienen over de € 70.000 die vorig jaar is toegevoegd aan de algemene reserve alsnog in te zetten voor de startblokgelijkheid want ieder kind verdient gelijke kansen en al wij daar bij kunnen helpen moeten we dit zeker niet laten.

Wat voor gemeente willen we zijn als het gaat over de zorg, het sociale domein. Natuurlijk is er sprake van een verschrikkelijk groot tekort op jeugdzorg en Ferm Werk samen goed voor 2 mln in de min.  De stuurmaatregelen zijn aangekondigd om de jeugdzorg weer binnen budget te proberen te krijgen. Dit natuurlijk onder voorwaarde dat er goede zorg wordt geleverd. Echter goed zicht op of en hoe dit  gaat lukken is niet duidelijk. Daarom zal D66 een motie om met de wethouder af te spreken dat wij maandelijks een eenduidige kengetallenrapportage gaan krijgen over de voortgang en het effect van de stuurmaatregelen. Dus geen ellenlange beschouwingen, maar een duidelijk weergave wat werkt en wat het oplevert zodat wij als raad onze controlerende taak kunnen uitvoeren en mee kunnen denken in dit proces. Over Ferm Werk en de begroting 2018 verwachten wij een plan van aanpak in september en ook daarover willen wij het komende jaar maandelijks over worden gerapporteerd. Ik ben ervan overtuigd dat de wethouder zijn best doet, maar het resultaat is nu een dikke onvoldoende en het tekort wordt in dit jaar maar ook volgend jaar niet gedekt.

Waarover niets te vinden is in de kadernota is de harmonisatie van de sport. Dat hoeft ook niet zegt u dan misschien maar enerzijds in dit de Bodegraafse en Reeuwijkse samenleving een heel belangrijk punt en anderzijds konden de  keuzes die wij in het verleden hebben gemaakt wel eens lelijke financiële consequenties hebben. Enerzijds gaan we harmoniseren naar Bodegraafs model anderzijds ligt er een BTW bom onder datzelfde model. Een goed discussie is hierover in de raad nog niet gevoerd maar dit kan toch niet lang op zich laten wachten. Of het moet zo zijn dat het college probeert dit hete hangijzer door te schuiven naar een volgend college?

 

Terug naar de kadernota

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor al het werk dat hiervoor is verzet.

Financieel is er zicht op balans.  D66 deelt graag de complimenten uit aan het college voor het beheer van de financiën en de discipline in de begroting mede tot stand gebracht door moties van Groen Links en D66 al weer een paar jaar geleden. Het weerstandvermogen en de algemene reserve vertonen een goede ontwikkeling. Natuurlijk hebben we dit ook te danken aan de grotere algemene bijdrage van het rijk en de economische voorspoed waardoor er weer wordt gebouwd in onze gemeente. Voor de ontwikkeling van de leningenportefeuille is men uitgegaan van een optimistisch scenario, waarbij er door een volgend college nog wel een aantal uitdagingen liggen. Gezien het belang van de daling van deze portefeuille zegt D66 hierbij haar medewerking toe goede initiatieven daartoe te ontplooien en die van anderen daarin de ondersteunen. We blijven zoals we zijn constructief kritisch en wij hebben wèl ambities voor onze gemeente.